Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

dr JUSTYNA GICZELA-PASTWA

e-mail: justyna.giczela@ug.edu.pl

 

adiunkt w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG;

visiting lecturer w City University London, MA in Legal Translation (do 2014 roku);

nauczyciel tłumaczeń pisemnych (specjalistycznych) i teorii przekładu; opiekun prac magisterskich i licencjackich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego / MA in Legal Translation, City University London;

kierownik Pracowni dydaktyki przekładu specjalistycznego;

tłumacz i korektor tekstów prawniczych, ekonomicznych, psychologicznych

 

Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Gdański

Dyplom magistra filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

Dyplom magistra sztuki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie translatoryki (przekład prawniczo-ekonomiczny), Uniwersytet Gdański

 

Języki: polski (A), angielski (B), francuski (C)

 

 

 

CZŁONKOWSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

 

2013 – obecnie  Kierownik Pracowni dydaktyki przekładu specjalistycznego, Uniwersytet Gdański (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim)

 

2012 – obecnie           Opiekun Koła Naukowego Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

 

2009 – obecnie  Adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Translatoryki

 

2011 – obecnie           Koordynator bloku tłumaczeń zaawansowanych II (studia II stopnia), Katedra Translatoryki, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

 

2011 – 2014           Guest/Visiting Lecturer w City University London, MA in Legal Translation

 

2008 – 2009               Asystent w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (obecna Katedra Translatoryki)

 

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

czerwiec 2013,

maj 2012, 

marzec 2010                 Granty na badania naukowe dla młodych pracowników nauki/badania własne, UG

2011                             Stypendium habilitacyjne, UG

2007 – 2008                  Stypendium doktoranckie, UG

2001 – 2006                  Stypendia naukowe, UG i AM

 

 

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

 

2008 – obecnie              Kursy z praktycznej nauki przekładu i teorii przekładu na specjalności translatorycznej filologii angielskiej w Uniwersytecie Gdańskim dla studiów I i II stopnia: tłumaczenia prawnicze (kursy obowiązkowe i do wyboru), tłumaczenia ogólne, tłumaczenia turystyczne, Wiki Translation, języki specjalistyczne, blok translatoryczny, współczesne teorie przekładu, seminarium magisterskie i licencjackie (przekład specjalistyczny)

 

2011 – obecnie              Kursy warsztatowe z przekładu prawniczego dla studentów MA in Legal Translation, City University London: Litigation, Contracts, Company and Commercial Law, Property; prowadzenie i recenzowanie prac magisterskich, ocena prac zaliczeniowych

 

2009                             warsztaty Wiki Workshop dla pracowników Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, przeprowadzone w ramach Translation Teacher Training Scheme

 

2005 – 2009                  egzaminator Cambridge ESOL

 

2003 – 2008                  lektor języka angielskiego (British School, British Centre Studium UG)

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY

 

PUBLIKACJE / PRZEKŁADY

 

2011                            Monografia: Giczela-Pastwa, J. Ekwiwalencja tłumaczeniowa na przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce'a. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. s. 242. ISBN 978-83-7326-835-7.

 

2009                            Przekład książki: Sirkin, H. L., J. W. Hemerling, A. K. Bhattacharya. Globality. Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Gdańsk: Regan Press (w druku).

 

2009                            Recenzja: Hejwowski, K. 2004. Translation: a Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wszechnica Mazurska. W: Beyond Philology 6. 2009. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 303-307. ISSN 1230-6185.

 

2008                            Przekład rozdziału: Langacker, R. „Zdania złożone.” [Complex sentences.] W: Langacker, R. Gramatyka kognitywna: wprowadzenie. [Cognitive Grammar: A Basic Introduction.] Kraków: Universitas. ss. 539-605. ISBN 978-83-24212-88-0.

 

2008                            Przekład książki: Clarkson, P., J. Mackewn. Twórcy Psychoterapii: Fritz Perls. [Fritz Perls. Key Figures in Counselling and Psychoterapy series.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. s. 313. ISBN 978-83-60083-75-8

 

2006                            Przekład rozdziału: Newman, C. F., Ch. L. Ratto. „Osobowość narcystyczna.” [Narcissistic personality disorder.] W: Reinecke, M. A., D. A. Clark. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ss. 198-229. ISBN 83-60083-77-0.

 

2006                            Przekład rozdziału: Dubois, D. L., C. Lopez, G. R. Parra. „Terapia poznawcza i pojęcie Ja.” [Cognitive therapy and the self.] W: Reinecke, M. A., D. A. Clark. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ss. 230-258. ISBN 83-60083-77-0.

 

2005                            Recenzja: Hejwowski, K. (red.). Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. [Culture- and Language-specific Reasons for Untranslatability] Olecko: Wszechnica Mazurska. W: Kubiński, W., O. Kubińska (red.). 2007. Przekładając nieprzekładalne III. [Translating the Untranslatable. Volume III.] Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 305-309. ISBN 978-83-7326-429-8.

 

2004                            Przekład artykułu: Szelogurowa, G., I. Pieszkow. „Funkcja Horatia w strukturze Hamleta (rola chóru w dramacie).” [Horatio in the Structure of Hamlet (on the Role of Chorus in Drama).] W: Kubińska, O., E. Nawrocka. (red.). Gry w Szekspira / Playing Games with Shakespeare. Gdańsk: Theatrum Gedanense. ss. 15-27. ISBN 83-903079-8-7.

 

2004                            Przekład artykułu: Geniusas, A. T. „Rzut oka na dramatyczną ironię w tragikomedii Szekspira Troilus i Cressida.” [A Glimpse at the Dramatic Irony in Shakespeare’s Tragicomedy Troilus and Cressida.] W: Kubińska, O., E. Nawrocka. (red.). Gry w Szekspira / Playing Games with Shakespeare. Gdańsk: Theatrum Gedanense. ss. 30-50. ISBN 83-903079-8-7.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 

2012 – obecnie              badanie zróżnicowania genologicznego języka prawniczego: wykorzystanie metodologii badań korpusowych

 

2012  obecnie              badanie ankietowe opinii studentów specjalności translatorycznej w IAiA UG na temat przydatności teorii przekładu w pracy tłumacza - wystąpienie na konferencjach 12th Portsmouth Translation Conference - 'Those Who Can, Teach': Translation, Interpreting and Training, University of Portsmouth i Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

 

2005 – 2008                  badanie stopnia ekwiwalencji osiągniętej w polskich przekładach prozy Jamesa Joyce'a: opracowanie pragmatyczno-kognitywnej metodologii badań

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

2012                           Referat 'Translation Theory: an Indispensable Professional Prerequisite or a Tedious Curricular Obligation?' ('Teoria przekładu - niezbędna czy niepotrzebna?'); 12th Portsmouth Translation Conference - 'Those Who Can, Teach': Translation, Interpreting and Training, University of Portsmouth

 

2010                            Referat 'Normy w przekładzie tekstów o charakterze encyklopedycznym'; Medius Currens III - Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

2009                           Referat 'Learning Translation Through Real Life Projects - Professional Realism in Practice: a Case Study' 2nd International Conference on Teaching Translation and Interpreting, Uniwersytet Łódzki

 

 

DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIU PISEMNYM

 

2004 – obecnie           regularne tłumaczenie pisemne specjalistyczne (głównie prawnicze) w ramach stałej współpracy z klientami bezpośrednimi, biurami tłumaczeń i wydawnictwami (Regan Press, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Fundacja Teatrum Gedanense)

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

2010 – 2011                  Podyplomowe Studia Translatoryka - przekład prawniczo-ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

 

2004 – 2008                  Filologiczne Studium Doktoranckie, Uniwersytet Gdański; rozprawa doktorska „Ekwiwalencja tłumaczeniowa na przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce’a” (promotor Prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński)

 

1999 – 2004                  Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański; praca magisterska “The Theoretical and Practical Aspects of Translational Equivalence as Exemplified by Polish Translations of Ian McEwan’s Solid Geometry and Psychopolis” (promotor Prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński)

 

2001 – 2006                  Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

2001                            Certificate of Proficiency in English no. 7499050

 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, KURSY I SZKOLENIA

 

2013                            Expert consultant w badaniu Translation and Language Learning. An Analysis of Translation as a Method of Language Learning (DGT-2012-TLL) przeprowadzonym przez The Intercultural Studies Group, The European Society for Translation Studies i University of Leicester na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń, Komisja Europejska (http://isg.urv.es/publicity/isg/projects/2012_DGT/tll.html)

 

2013                            Koordynator udziału UG w projekcie ELIA Exchange

 

2012 – 2013                 Koordynator udziału UG w sieci akademickiej Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe: Erasmus Optimale w ramach Lifelong Learning Programme - Erasmus Academic Networks

 

2013                            Warsztaty Optimale WP6 Cracow Workshop: Training the Trainers

 

2013                            Udział w Programie LLP-Erasmus: City University London

 

2012                            Konferencja Optimale WP5 Aston Joint Meeting, Birmingham

 

2011                            Udział w Programie LLP-Erasmus: City University London

2010                            Kurs 'Laboratorium Tłumacza Przysięgłego', Kolegium Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa

 

2009 – 2010                 Kurs 'Poprawna Polszczyzna I', Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

 

2009 – 2010                 Kurs 'Projektowanie kursów e-learningu 2.0', Uniwersytet Gdański

 

2009                            Szkolenia wewnętrzne Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (obecnej Katedry Translatoryki): CAT tools: Wordfast

 

2007                            Szkolenie 'SDL Certification - Getting Started', LSP Software, Warszawa

 

 

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH

 

członek European Society for Translation Studies

członek International Language and Law Association

członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

 

 

 

INNE ZAINTERESOWANIA

 

muzyka, kino europejskie, literatura, psychologia

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 07.06.2016