Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

mgr Aleksandra Arceusz

e-mail: aarceusz@gmail.com

Nauczyciel praktycznej nauki języka

w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Dyplom magistra filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

 

Języki: Polski (A), Angielski (B), Niemiecki (C)

 

 

CZŁONKOWSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

 

2012 obecnie                 Członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

2011 – obecnie              Członek Rady Programowej Translatoryki anglistycznej w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

2008 – obecnie              Asystent w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Translatoryki, współtwórca i koordynator programu kształcenia w ramach praktycznej nauki języka angielskiego

 

2008-2005                    Wykładowca w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, UG

 

1998 – obecnie              Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

 

1998 – 2004                  Członek Senatu PWSZ w Elblągu

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

Czerwiec 2013            nagroda Rektora PWSZ II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

 

Wrzesień 2012            nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

 

 

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

 

2008 -                          Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki I Amerykanistyki, Katedra Translatoryki, asystent

 

2005-2008                    Uniwersytet Gdański, Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, starszy wykładowca

 

1998 -                          Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Pedagogiczno-Językowy, wykładowca

 

1991-1998                    Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Elbląg, wykładowca oraz założyciel i dyrektor

 

 

1987-1991                    II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, nauczyciel

 

1985-1987                    Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, lektor

 

1983-1995                    Szkoła Podstawowa  nr 1 w Malborku, nauczyciel języka angielskiego

 

 

PROWADZONE KURSY

 

2008 -                         przygotowanie i prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego: język pisany, czytanie ze zrozumieniem i pisany akademicki oraz technologia informacyjna w nauczaniu języka obcego.

 

Maj 2009                      warsztaty nt. Teoria Wielorakich Inteligencji w nauczaniu języków obcych- Szczecin

Luty 2002                     prowadzenie kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego małych dzieci dla nauczycieli szkół podstawowych organizowany przez British Council

 

 

DOROBEK NAUKOWY

 

PUBLIKACJE 

2009                            „Autonomia w nauczaniu – szanse i zagrożenia edukacyjne”. Kijowska, I.M. i I. Sorokosz (red.). Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu

2003                            ‘The Role of Motivation in Language Learning for Advanced Learners’ materiały pokonferencyjne; Akademia Pedagogiczna, Liepaja, Łotwa

2002                            “Między teorią a praktyką”  Neofilologia- Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 

2012 – obecnie              członek kolegium redakcyjnego w: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL”

 

2008 - obecnie               Praca badawcza do dysertacji doktorskiej z zakresu samooceny w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

 

 

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

 

2007                             referat – “ Motywacja- cel uświadomiony” podczas konferencji PTN we Wrocławiu

2004                             “The easy class of adjectives- implications for teaching” konferencja w Kownie, Litwa

2003                             referat plenarny „The role of motivation for advanced learners” na konferencji w   Liepaji, Łotwa

2001                             „Teaching Grammar- from songs and chants to grammar awareness”  Konferencja w Puławach ‘Combining Theory and Practice’

 

 

  

WYKSZTAŁCENIE

 

2002                             studia podyplomowe Psychologia motywacji, Uniwersytet Warszawski  Polska

 

1999                             Teaching English to Young learners  The British Council  Polska

1994                             TESOL Institute Iowa State University, Ames USA

 

1994                             Training Program for Administrators  Northern Arizona University, Flagstaff, USA

 

1979 – 1984                 Studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Gdański, specjalność literaturoznawstwo, praca magisterska „The Evolution of the Dramatic Situation in the Selected Plays of Harold Pinter” pod kierownictwem dr Joanny Burzyńskiej

 

 

UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

2007                             Konferencja PTN we Wrocławiu ‘Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków   obcych’

2007                             Konferencja w Koninie: Autonomia w nauczaniu języków obcych”

2005                             Szkoła Letnia Języka Angielskiego  Uniwersytet Wrocławski  Polska

2004                             Międzynarodowa konferencja na Litwie ‘ Languages, Technologies and Cultural Diversity’ Uniwersytet Techniczny w Kownie

2003                             Konferencja „English language Teaching Methodology and the Role of Modern   Technologies: A Teacher Trainer’s Perspective” – Uniwersytet Jagielloński  Polska

2000                             Kurs edukatorski  CODN, The British Council, Polska

1998                             Kurs Komputerowy  INT-EL  Elbląg, Polska

1998                             Project Management  The British Council, Poland

1992                             Teaching methodology  Christ Church College Canterbury, GB

1991                             Teaching English as a Foreign Language  ABB POWER VENTURES Ltd.

 

 

INNE ZAINTERESOWANIA

 

Literatura piękna, muzyka, psychologia poznawcza, komputery w uczeniu się i nauczaniu, długie spacery.

Ostatnio modyfikowane: 05.11.2013