Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

dr hab MAGDALENA BIELENIA-GRAJEWSKA

e-mail: angmb(at)ug.edu.pl 

 

 

Adiunkt

w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki

Recenzent Projektów Badawczych

Członek Komitetów Redakcyjnych Czasopism IJANTTI i IHRCS

Opiekun Praktyk Translatorycznych

Opiekun I roku MA (Translatoryka)

Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Komercjalizacji Wiedzy

Specjalista ds. Unii Monetarnej

 

 

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

Magister ekonomii, Politechnika Gdańska

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański

Dr habilitowany nauk humanistycznych (językoznawstwo), Uniwersytet Gdański

 

ukończone studia podyplomowe:

Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacja wiedzy, Politechnika Gdańska

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej), Uniwersytet Gdański i Narodowy Bank Polski (pierwsze miejsce na liście kandydatów w procesie rekrutacyjnym, dyplom UG, dyplom NBP, dyplom dla najlepszych absolwentów studiów podyplomowych NBP w Polsce)

 

ukończone kursy:

m.in Herder Zentrum, University of Duke, Politecnico di Milano, The Engineering Institute of Porto, ICTP Trieste, University of Lugano

 

certyfikaty:

IAELTS (University of Brighton), C1 (Goethe Institut)

 

 

Języki: angielski (biegle), niemiecki (bardzo dobrze-Goethe-Zertifikat C1), włoski (bardzo dobrze), hiszpański (dobrze), francuski i rosyjski (podstawowo)

 

 

CZŁONKOSTWO W KADRZE AKADEMICKIEJ

 

2007 – obecnie  Adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Translatoryki

Kierownik Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki

 

WYRÓŻNIENIA

 

2005- stypendium doktorskie

2011- stypendium w ramach projektu "Kształcimy najlepszych- kompleksowy program rozwoju doktorantów i akademickiej dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego ( stypendium dla najlepszych 10 pracowników i 10 doktorantów UG)

2011-2012- CERES Fellowship (Scuola Internazionale di Studi Avanzati w Trieście, Marie Curie Actions)

2012- nagroda Rektora (zespołowa I stopnia)

2013- stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych młodych naukowców

inne stypendia (2006-2008 Social Representation Lab Meetings, University of La Sapienza w Rzymie, 2009- Fondazione Eni Enrico Mattei, Mediolan, 2011-Piran, Słowenia)

 

DOŚWIADCZENIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

 

PROWADZONE KURSY

Tłumaczenia Ekonomiczne

Blok Translatoryczny

Metodologie Analizy Tekstu

Komunikacja Międzykulturowa

Seminarium Dyplomowe

Seminarium Magisterskie

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY

 

PUBLIKACJE

 

1) Tłumaczenie artykułu w książce Gry w Szekspira: współczesna recepcja Szekspira w krajach bałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia 2004 (red.) E. Nawrocka i O. Kubińska Gdańsk 2004

 

2) Problems, Issues and Challenges Facing Young Academic Researchers in Poland in Intercultural Knowledge Management in the Context of the Enlarged European Union. Institut für Donauraum. Vienna 2005

 

3) Przyczyny nieprzekładalności terminów bankowych i finansowych. W: K. Hejwowski (red). Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. Olecko 2005

 

4) Recenzja książki Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom II. O. Kubińska, W. Kubiński (red). Przekładając Nieprzekładalne. O Wierności. Wydawnictwo U G. Gdańsk 2007

 

5) Śpiąca królewna, trująca pigułka, biały rycerz- czyli o tłumaczeniu nazw związanych z fuzjami i przejęciami. W: A. Szczęsny, K. Hejwowski (red). Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. ZUP SPRINT Siedlce. Siedlce 2007

 

6)Uczestnicy listy dyskusyjnej internetowego serwisu giełdowego Parkiet jako przykład społeczności wirtualnej oraz ich sposób komunikacji. Magdalena Bielenia, Rajmund Grajewski. W: M. Sokołowski (red). Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci. PWSZ. Elbląg 2007.

 

7) Stereotypy narodowe w biznesie. Stosunki polsko-niemieckie. Magdalena Bielenia, Rajmund Grajewski. W: L. Zieliński, M. Chamot (red). Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie. Wydawnictwo WSG. Bydgoszcz 2007.

 

8) Hybrydyczność polskiego języka ekonomii. W: Kątny A. (red). Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Studia Germanica Gedanensia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008.

 

9) Economic discourse in the modern world. A sociolinguistic perspective on globalized companies. W: Żołądkiewicz K, Michałowski T (red). Meeting Global Challenges. Working Papers. Institute of International Business. University of Gdańsk. FRUG. Sopot 2008

 

10) Metaforyczność nazw bankowości inwestycyjnej, czyli świat byków, niedźwiedzi, rycerzy i odstraszaczy rekinów. W: Metafora w kulturze. Część I (Literatura, Teoria, Język, Przekład). Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2009

 

11) Polska tożsamość językowa we współczesnym świecie. W: G. Piwnicki, S. Mrozowska (red). Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata. I tom, Wydawnictwo UG. Gdańsk, 2009

 

12) Language of economics-brief characteristics W: D. Stanulewicz (red). Lingua Terra Cognita. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk (w druku)

 

13) Internet a tłumaczenie języka ekonomii. Rola portali, czasopism internetowych oraz glosariuszy dostępnych online w przekładzie tekstów bankowych i finansowych. W: M. Sokołowski (red). Oblicza Internetu Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu. PWSZ Elbląg. Elbląg 2008

 

14) Języki specjalistyczne wobec współczesnych przemian. Czy procesy globalizacyjne wzbogacają czy zubożają język ekonomii? W: La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues (Języki w dobie globalizacji komunikacyjnej: perspektywy i zagrożenia). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009

 

15) The role of metaphors in the language of investment banking. W: White, M i Bocanegra, A. (red) Special Issue of Iberica 2009.Aelfe, 2009

 

16) ) Mem jako jednostka translacyjna w przekładzie tekstów ekonomicznych. W: A. Pstyga (red). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom III. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2008

 

17) Terminologia a tłumaczenie. Angielskie terminy związane z analizą techniczną i ich ekwiwalenty w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim .W: Hejwowski K (red). Tłumaczenie- Leksyka, Frazeologia, Styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Warszawa 2010

 

18) Lingwistyczny aspekt funkcjonowania Unii Europejskiej. W: Stępniak A, Umiński S, Zabłocka A (red). Wybrane problemy integracji europejskiej tom. 2, Fundacja Rozwoju UG, Sopot, 2009

 

19) Actor-Network Theory in intercultural communication. Translation through the prism of innovation, technology, networks and semiotics. W: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation. IGI Publishing, 2009

 

20) Hybrydyczna tożsamość XXI wieku. Pojęcie hybrydyczności w badaniach kulturowych. W: Studzieniecki T (red). Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku-dystanse i przenikanie kultur. Academia Europa Nostra. Gdynia-Lubieszynek 2009

 

21) Linguistic Borrowing in the English Language of Economics. W: Jamet, D (red). Lexis - E-Journal in English Lexicology. 2009

 

22) A Rhetorical Approach to Analyzing Turbulent Environments. The Role of Symbolism in Communicating Global Financial Crisis. W: IACCM Online Conference Proceedings June 09. 2009

 

23) Zarządzający projektem-menedżer komunikacji projektowej w czasach kryzysu. W: Project Management w Czasach Kryzysu. Stowarzyszenie Project Management Polska. Gdańsk 2009.

 

24) Aspekt dyskursywny korporacyjnej odpowiedzialności biznesu w funkcjonowaniu polskich instytucji finansowych. W: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009

 

25) Teaching business communication skills in a corporate environment. W: Issues in Promoting Multilingualism (w druku)

 

26) The linguistic dimension of expatriatism- hybrid environment, hybrid linguistic identity. W: European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 2010

 

27) The role of grapevine in crisis management. W: Odrakiewicz, P. i Strnad, W. (red). Innovation in Management: Global Partnership. Wydawnictwo PWSBIJO, Poznań 2010.

 

28) Rola kultury organizacyjnej w okresie zmian. W: Antonowicz, A. (red), Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

 

29) The discursive side of exercising power in global companies. W: The challenges of the global economy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010

 

30)Mehrsprachigkeit und Multikulturalität der Firmenkommunikation. Fremdwörter im Bankwesendiskurs. W: Łopuszańska, G. (red). Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

 

31) Tendencje globalizacyjne w leksyce ekonomicznej. W: Grabska, M. (red). Słowa, słowa, słowa... w komunikacji językowej III, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

32) The influence of technology on business expatriate performance in host countries. W: German, M. and Banerjee, P. (eds), Migration, Technology and Transculturation: A Global Perspective. Lindenwood University Press, 2011

 

33) Rola humoru w komunikacji biznesowej. W: Slawistyka, Nr. 11 (2010), A.Spagińska-Pruszak i N. Wyszogrodzka-Liberadzka (red), Uniwersytet Gdański

 

34) Humor in business education. W: Innovative Management Journal. Nr 5 Maj 2010

 

35) Komunikacyjny wymiar członkostwa Polski w unii walutowej. Euro z perspektywy lingwisty i ekonomisty. W: Stare problemy widziane oczami młodych ekonomistów, FRUG, Sopot 2010

 

36) Rola tożsamości organizacyjnej w kreowaniu korporacyjnych zachowań komunikacyjnych. Typ kultury organizacyjnej a dialogowość pracowników. W: Kulawczuk, P. i Poszewiecki, A. (red). Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

 

37) Corporate Social Responsibility and Communication with Stakeholders. W: Kątny, A. (red). Studia Germanica Gedanensia. Angewandte Germanistik- Notwendigkeit oder Chance? Gdańsk, 2010

 

38) A potential application of Actor Network Theory in organizational studies. The company as an ecosystem and its power relations from the ANT perspective. W: Tatnall, A. (red). Actor-Network Theory and Technology Innovation: Advancements and New Concepts. IGI, 2011

 

39) Corporate Networking. W: Barnett, G.A. (red).  Encyclopedia of Social Networks, SAGE 2011

 

40) Actor-Network Theory in medical e-communication. The role of websites in creating and maintaining healthcare corporate online identity. W: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 3/1, IGI, 2011

 

41) Linguistics. W: Bainbridge, W.S. (red). Leadership in Science and Technology. A Reference Handbook SAGE 2011

 

42) Informacyjny aspekt innowacyjności współczesnych organizacji. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w kreowaniu nowatorskich firm W: Innowacyjność w organizacji. InnoPomorze

 

43) Rola mass mediów w kreowaniu korporacyjnej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W: Kreft, J. (red). Media Biznes Kultura (w druku)

 

44) Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej. Wartości korporacyjne w czasie kryzysu. W: Organizacja i Kierowanie. Nr 1(141)/ 2011

 

45) Rola polifoniczności kultury organizacyjnej i jej rola w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firm. W: Prace Naukowe WSB w Gdańsku IX, 2011

 

46) Plotka w korporacyjnej komunikacji kryzysowej. W: Prakseologia. Nr 151/2011

 

47) Rola Internetu w komunikacji prowadzonej przez polskie lotniska (na przykładzie sytuacji kryzysowych spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi). W: Pieniądze i Więź 51, 2011

 

48) Copyrights and Trademarks. W: Barnett, G.A. (red). Encyclopedia of Social Networks, SAGE 2011

 

49) Business Performance Management from the systemic communicative and linguistic side. W: Christiansen, B. (red). Cultural variations and business performance: contemporary globalism. (w druku)

 

50) Branding. W: Marvel, M.R. (red). Encyclopedia of New Venture Management. SAGE (w druku)

 

51) Advertising. W: Marvel, M.R. (red). Encyclopedia of New Venture Management. SAGE ( w druku)

 

52) Social entrepreneurship. W: Zeiss Stange, M., Oyster, C.K. i Golson, G. (red). Multimedia Encyclopedia of Women in Today's world. SAGE ( w druku)

 

53) Corporate linguistic rights through the prism of corporate linguistic identity. W: Akrivopoulou, Ch. M. i Garipidis, N. (red). Human Rights and Risks in the Digital Era: Globalization and the Effects of Information Technologies. IGI (w druku)

 

54) Kot w dyskursie ekonomicznym. W: Bestiarium

 

55) Linguistic aspects of informal learning in corporate online social networks. W: Dennen, V.P i Myers, J. (red). Virtual Professional Development and Informal Learning via Social Networks. IGI (w druku)

 

56) Genderlect and Linguistic Styles. W: Kessler, E.H. Encyclopedia of Management Theory. SAGE (w druku)

 

57) Schemas Theory. W: Kessler, E.H. Encyclopedia of Management Theory. SAGE (w druku)

 

58) Office artifacts. W: Smith, V. Sociology of Work. SAGE (w druku)

 

59) Online distractions. W: Smith, V. Sociology of Work. SAGE (w druku)

 

60) Komunikacyjny wymiar zarządzania projektami. Prace Naukowe WSB (w druku)

 

61) Risk Society. W: Encyclopedia of Risk Management. SAGE (in print)

 

62) Women in web design. W:Zeiss Stange, M., Oyster, C.K. i Golson, G. (red). Multimedia Encyclopedia of Women in Today's world. SAGE ( w druku)

 

63) Women 2.0. W: Zeiss Stange, M., Oyster, C.K. i Golson, G. (red). Multimedia Encyclopedia of Women in Today's world. SAGE ( w druku)

 

64) International Neuromanagement. Deconstructing International Management Education with Neuroscience. W: Tsang, D., Kazeroony, H.H. and Ellis, G. (red). The Routledge Companion to International Management Education. Routledge (w druku)

 

65) Company identity in the food industry. W: Thompson, P.B. and Kaplan, D.M. (red). Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer (w druku)

 

66) Linguistic dimension of creativity, invention, innovation and entrepreneurship. W: E. Carayannis (red). Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer ( w druku) (współautorstwo: E. Carayannis i D. Campbell)

 

67) Risk perception. W: R. L. Heath (ed). Encyclopedia of Public Relations. SAGE (w druku)

 

68) Edward T. Hall. W: R. J. McGee and R. L. Warms (eds). Theory in Social and Cultural Anthropology. SAGE (w druku)

 

69) Heteroglostyczna tożsamość językowa. Management and Business Administration. Central Europe ( w druku)

 

70) Corporate linguistic identity. W: K. Michael & R. Abbas (red). Privacy and Security

Issues in Social Network. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining (ESNAM),

Springer (w druku)

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 

Obszary: socjolingwistyka, tłumaczenie ekonomiczne, tożsamość językowa

 

Pracownia Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki (Kierownik)

 

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

 

Udział w 70 konferencjach naukowych

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański

 

Magister ekonomii, Politechnika Gdańska

 

Doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo), Uniwersytet Gdański

 

Specjalista ds. zarządzania projektami, Politechnika Gdańska

 

 

UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH I PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

Liczne kursy językowe oraz szkoły letnie dla młodych pracowników nauki

 

 

INNE ZAINTERESOWANIA

 

Nauka języków obcych

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 11.01.2018