Zakład Translatoryki Skład osobowy Pracownicy

dr hab. WOJCIECH KUBIŃSKI, prof. UG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E-mail: angwk(at)ug.gda.pl 
 
 • kierownik Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (od 2007 roku)kierownik Zakładu Językoznawstwa w latach 2000-2007
 • wicedyrektor ds. studenckich w Instytucie Anglistyki w latach 1993-1996
 • założyciel i pierwszy kierownik Magisterskich Studiów Uzupełniających II Stopnia (w latach 1994-1995)
 • 1972–1977 studia na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność nauczycielska, praca magisterska „Declarative Sentences in English” (promotor prof. dr hab. J. Fisiak)
 • 1985 – obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar View” (promotor prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski)
 • 1999 – kolokwium habilitacyjne, rozprawa habilitacyjna “Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar”.
 
Kursy i szkolenia
 • Stypendysta British Council, Sussex University, Brighton, Wielka Brytania, 1979-1980
 • Stypendysta Fundacji Fulbrighta, University of California in San Diego, San Diego, USA, 1990-1991
 
Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych
 • członek International Pragmatics Association IPRA
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 
Praca dydaktyczna: prowadzone kursy
 • Kursy na specjalności translatorycznej: Współczesne teorie przekładu, Przekład symultaniczny i konsekutywny, Seminarium magisterskie, Blok translatoryczny
 • Pozostałe kursy: Seminarium doktorskie, Metodologia badań językoznawczych (Studium Doktoranckie), Językoznawstwo ogólne
Zainteresowania naukowe
 • translatoryka — przekład tekstów literackich, przekład ustny, metodologia badań nad przekładem, dydaktyka przekładu
 • językoznawstwo funkcjonalne, w szczególności językoznawstwo kognitywne, językoznawcze badania kontrastywne, dyskurs, składnia, semantyka, pragmatyka
 
Publikacje
 1. Artykuł: „A few remarks on the performative analysis and the theory of involvement relations.” Linguistica et Anglica Gedaniensia 2. (1981), 96-108.
 2. Artykuł: „Polish się constructions and their English counterparts.” Papers and Studies in Contrastive Linguistics 15. (1982), 55-65.
 3. Artykuł: „Impersonal passives revisited. Can Polish even up the score with Dutch?” Filologia Angielska 4. Linguistics and Psycholinguistics. (1984), 19-24.
 4. Monografia: Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), str. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
 5. Artykuł: „Sztuczna inteligencja a językoznawstwo kognitywne.” Archiwum CSK 2. (1988), 24-35.
 6. Artykuł: „Comprehending the incomprehensible. On the pragmatic analysis of Elvish texts in The Lord of the Rings.” Inklings – Jahrbuch fur Literatur und Ästhetik. Band 7. (1989), 63-81.
 7. Artykuł: „Arc Pair Grammar: a potential Tertium Comparationis in contrastive studies.” Filologia Angielska 9. (1989), 93-106.
 8. Artykuł: „Can Arc Pair Grammar provide a viable Tertium Comparationis for the analysis of reciprocal constructions in English and Polish?” Filologia Angielska 9. (1989), 107-111.
 9. Zbiór artykułów (redakcja): Filologia Angielska 9. Współredaktor: Tadeusz Danilewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1989), str. 201. ISSN 0208-5240.
 10. Artykuł: „A speech act as a radial category.” Współautor: Roman Kalisz. W: Images from the Cognitive Scene. (red.) Elżbieta Górska. (1993), 73-85.
 11. Artykuł: „The advancement analysis of impersonal passives and the 1-Advancee Preservation Law.” Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27. (1993), 205-211.
 12. Artykuł: „Prepositions, cases and domains.” Współautor: Roman Kalisz. W: New Trends in Semantics and Lexicography. (red.) Henryk Kardela i Gunnar Persson. (1995), 53-65.
 13. Monografia: In Search of a Frame of Mind. An Introduction to Artificial Intelligence and Cognitive Linguistics. Współautorzy: Roman Kalisz i Andrzej Buller. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1996), str. 150. ISBN 83-7017-670-4.
 14. Artykuł: „The categories of game and sport discipline. An exercise in prototype description.” Współautor: Roman Kalisz. W: Kognitive Aspekte der Sprache. (red.) Kazimierz Sroka. (1996), 115-120.
 15. Artykuł: „Functional grammar versus cognitive linguistics. An attempt at discovering similarities and differences.” Współautor: Roman Kalisz. Working Papers in Functional Grammar no. 64, September 1997. (1997), str. 21. ISSN 0924-1205.
 16. Artykuł: „Do so called internationalisms merit serious academic consideration?” W: Papers in English Literature and Linguistics. (red.) Roman Kalisz. (1998), 21-25.
 17. Zbiór artykułów (redakcja): Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. Współredaktorzy: Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1998), str. 205. ISBN 83-7017-809-X.
 18. Artykuł: „Dwadzieścia lat językoznawstwa kognitywnego w USA i w Polsce - próba bilansu.” Współautor: Roman Kalisz. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 7-27.
 19. Artykuł: „Przyimki, przypadki i domeny.” Współautor: Roman Kalisz. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 189-198.
 20. Artykuł: „Can an amalgamation of Functional Grammar and Cognitive Linguistics serve as the basis for a comprehensive theory of language?” Współautor: Roman Kalisz. Beyond Philology 1. (1999), 7-28.
 21. Monografia: Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), str. 204. ISBN 83-7017-844-8.
 22. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Współredaktorzy: Ola Kubińska i Tadeusz Z. Wolański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2000), str. 584. ISBN 83-7017-947-9.
 23. Artykuł: „Kognitywna teoria przekładu: nieuchronna oczywistość czy bezużyteczna mrzonka?” W: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. (red.) Wojciech Kubiński, Ola Kubińska i Tadeusz Z. Wolański. (2000), 51-58.
 24. Recenzja: „Dobre owoce irytacji.” Recenzja książki Elżbiety Tabakowskiej O przekładzie na przykładzie. Współautorka: Ola Kubińska.  Przekładaniec 6. (2000), 179-183.
 25. Zbiór artykułów (redakcja): Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. Współredaktorka: Danuta Stanulewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2001), str. 389. ISBN 83-7326-029-3.
 26. Artykuł: „Szyk wyrazów w polskich zdaniach. W kierunku kognitywnej teorii dyskursu.” W: Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. (red.) Wojciech Kubiński i Danuta Stanulewicz. (2001), 69-79.
 27. Artykuł: „Pojmowanie niepojętego: o komunikowaniu się poprzez teksty literackie zredagowane w kodach, które nie istnieją.” W: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. (red.) Ola Kubińska i David Malcolm. (2001), 219-230.
 28. Artykuł: „Językoznawstwo kognitywne, pragmatyka i dyskurs.” Współautorka: Danuta Stanulewicz. W: Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. (red.) Wojciech Kubiński i Danuta Stanulewicz. (2001), 7-10.
 29. Artykuł: „The rhetoric of political insinuation in yesterday’s Communist newspeak and today’s right-wing propaganda in Poland.” Współautorka: Olga Kubińska. Beyond Philology 2. (2002), 71-81.
 30. Artykuł: „Przywracanie zachwianej równowagi? Przekłady przekładów w After Babel George’a Steinera.” Współautorka: Ola Kubińska. W: Przekład. Język. Kultura. (red.) Roman Lewicki. (2002), 71-86.
 31. Artykuł: „Prolegomenon to a cognitive theory of translation?” W: Language Function, Structure, and Change. Essays in Linguistics in Honor of Tomasz P. Krzeszowski. (red.) Wiesław Oleksy. (2002), 138-144.
 32. Zbiór artykułów (redakcja): Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Współredaktorka: Ewa Dąbrowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2003), str. 402. ISBN 83-242-0346-X.
 33. Artykuł: „Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego.” Współautorka: Ewa Dąbrowska. W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 9-29.
 34. Artykuł: „Translation as blending? On metaphorical blends in Shakespeare’s Sonnet 87 and its Polish and Russian translations.” Współautorka: Ola Kubińska. W: Interaction and Cognition in Linguistics. (red.) Carlos Inchaurralde i Celia Florén. (2003), 225-239.
 35. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Współredaktorka: Ola Kubińska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2004), str. 336. ISBN 83-7326-240-7.
 36. Artykuł: „On communication in a prison setting.” Beyond Philology 3. (2004), 17-25.
 37. Artykuł: „Language acquisition in the light of cognitive linguistics.” Współautorka: Ewa Dąbrowska. W: Zmogus kalbos erdvéje [Człowiek w przestrzeni języka]. (red.) Danute Balsaityte. (2004), 253-267.
 38. Artykuł: „Discourse in a prison setting.” Współautor: Roman Kalisz. W: Current trends in intercultural, cognitive and social pragmatics. (red.) Pilar Garcés Conejos, Reyes Gómez Morón, Lucia Fernández Amaya i Manuel Padilla Cruz. (2004), 115-130.
 39. Artykuł: „Osobliwy przypadek dwóch polskich przekładów A Clockwork Orange: wycieczka w kulturowe uinnienie.” Współautorka: Ola Kubińska. W: Przekładając nieprzekładalne II. Materiały z II Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2004), 67-76.
 40. Artykuł: „Procesy dziecięcej akwizycji języka w ujęciu kognitywnym.” Współautorka: Ewa Dąbrowska. W: RRR Kognitywistyka I. Problemy i perspektywy. (red.) Henryk Kardela, Zbysław Muszyński i Maciej Rajewski. (2005), 113-129.
 41. Artykuł: „Dwa słowa o kognitywizmie i kognitywistyce.” W: RRR Kognitywistyka I. Problemy i perspektywy. (red.) Henryk Kardela, Zbysław Muszyński i Maciej Rajewski. (2005), 130-136.
 42. Artykuł: „Pidgins, creoles and Bickerton’s universal language learning theory: implications for second language teaching.” Współautor: Ryszard Wenzel. W: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. (red.) Danuta Stanulewicz, Roman Kalisz, Wilfried Kürchner i Cäcilia Klaus. (2005), 521-527.
 43. Artykuł: „Translation options suspended between domestication and foreignisation: Alternity, inscription and cultural difference.” Współautorka: Olga Kubińska. W: Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys [Tekst i kontekst: ruch języka. Wybór artykułów]. (red.) Jadvyga Kruminiene. (2005), 298-306.
 44. Artykuł: „Językoznawstwo kognitywne i funkcjonalizm Simona Dika - w kierunku pełniejszego opisu języka.” Współautor: Roman Kalisz. W: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii. (red.) Olga Sokołowska i Danuta Stanulewicz. (2006), 182-205.
 45. Zbiór artykułów (redakcja): Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Współredaktorka: Olga Kubińska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2007), str. 325. ISBN 978-83- 7326-429-8.
 46. Rozmowa: „Glosa. Z George’em Steinerem rozmawiają Olga i Wojciech Kubińscy.” Współautorka rozmowy: Olga Kubińska. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 265-271.
 47. Artykuł: „Współ-przekład jako dialog. Uwagi o współ-przekładzie wierszy Julii Hartwig z tomu Bez pożegnania.” Współautorzy artykułu: Desmond Graham i Olga Kubińska. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 103-124.
 48. Artykuł: „Tabu polskie, tabu żydowskie – przekłady pamiętnika Calka Perechodnika.” Współautorka artykułu: Olga Kubińska. W: Tabu w przekładzie. (red.) Piotr Fast i Natalia Strzelecka. (2007). 73-92.
 
Przekłady
 
 1. Artykuł: Janet W.D. Dougherty „Wyrazistość i względność klasyfikacji.” [Salience and relativity in classification] W: Amerykańska antropologia kognitywna. (red.) Michał Buchowski. (1993), 160-185.
 2. Artykuł: David B. Kronenfeld, James D. Armstrong i Stan Wilmoth „Badanie struktury wewnętrznej kategorii językowych z punktu widzenia semantyki ekstensjonalnej.” [Exploring the internal structure of linguistic categories: An extensionist semantic view] W: Amerykańska antropologia kognitywna. (red.) Michał Buchowski. (1993), 189-212.
 3. Artykuł: Keith H. Basso „’Słowa mądrości’ w dialekcie zachodnich Apaczów: metafora a teoria semantyczna.” [’Wise words’ of the western Apache: Metaphor and semantic theory] W: Amerykańska antropologia kognitywna. (red.) Michał Buchowski. (1993), 213-243.
 4. Artykuł: Oswald Werner „Wiedza ludowa niekoniecznie rozmyta.” [Folk knowledge without fuzz] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Amerykańska antropologia kognitywna. (red.) Michał Buchowski. (1993), 138-159.
 5. Artykuł: Laurence Davies „Conrad i Potocki, spekulacje.” [Conrad and Potocki, speculations]. Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Tytuł nr 4 (16). (1994), 39-51.
 6. Monografia: Eric Schopler, Robert Jay Reichler i Margaret Lansing Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.Tom II. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. [Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Volume II.Teaching Strategies for Parents and Professionals.] Współautorki przekładu: Marta Bogdanowicz, Beata Troszczyńska i Ola Kubińska. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. (1995), str. 209. ISBN 83-903194-0-3.
 7. Artykuł: Rachel Armstrong „Wiwisekcja machiny kartezjańskiej.” [A cross-section of the Cartesian machine]. Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 38-43.
 8. Artykuł: Don Forresta, Alain Mergier i Bernhard Serexhe „Ewolucja interfejsu: między sztuką a technologią.” [Evolution of an interface. Art and technology]. Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Magazyn sztuki nr 13-14 (1-2/97). (1997), 90-110.
 9. Artykuł: David Malcolm „Obecność przeszłości w poezji Seamusa Heaneya.” [The Presence of the Past in the Poetry of Seamus Heaney] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 52-78.
 10. Artykuł: Cheryl Malcolm „‘Przebiegły podglądacz’: Heaney jako poeta erotyczny.” [‘The Artful Voyeur’: Heaney as Erotic Poet] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Eseje o poezji Seamusa Heaneya. (red.) David Malcolm i Ola Kubińska. (1997), 114-135.
 11. Monografia: Alexandre Koyré Od skończonego świata do nieskończonego wszechświata [From the Closed World to the Infinite Universe.] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. (1998), str. 319. ISBN 83-87316-95-4.
 12. Artykuł: Ronald W. Langacker „Wstęp do gramatyki kognitywnej.” [An Introduction to Cognitive Grammar] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 28-79.
 13. Artykuł: Eugene E. Casad i Ronald W. Langacker „‘Wewnątrz’ i ‘na zewnątrz’ w gramatyce języka Cora.” [‘Inside’ and ‘Outside’ in Cora Grammar] W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 138-174.
 14. Artykuł:Zoltan Kövecses „Kognitywny model gniewu na podstawie amerykańskiej angielszczyzny.” [A Model of Anger Inherent in American English] Współautorka przekładu: Ewa Modrzejewska. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 104-137.
 15. Artykuł: Tomasz P. Krzeszowski „Aksjologiczne aspekty metafor.” [Axiological Apects of Metaphors] Współautor przekładu: Roman Kalisz. W: Językoznawstwo kognitywne: Wybór tekstów. (red.) Wojciech Kubiński, Roman Kalisz i Ewa Modrzejewska. (1998), 80-103.
 16. Powieść: Anthony Burgess Śmierć w Deptford [A Dead Man in Deptford.] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (1999), str. 370. ISBN 83-06-02710-8.
 17. Artykuł:Sylvere Monod „Conrad francuski.” [The French Conrad] W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 6-18.
 18. Artykuł: Mario Curreli „Recepcja Conrada we Włoszech.” [Conrad’s Reception in Italy] W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 34-52.
 19. Artykuł: Anthony Fothergill „"Cała Europa złożyła się...": związki Conrada z Niemcami.” ["All Europe contributed to the making...": Conrad and his German Relations] W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 53-73.
 20. Artykuł: Chris GoGwilt „Obce rodowody: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer i amerykańskie perspektywy postkolonialne.” [Alien Genealogies: Joseph Conrad, Pramoedya Ananta Toer and Postcolonial American Perspectives] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Con-teksty 2-3. Pismo Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. (red.) Andrzej Braun, Joanna Konopacka, David Malcolm i Andrzej Zgorzelski. (1999), 74-87.
 21. Artykuł: Stephen A. Tyler „Przed-się-wzięcie post-modernistyczne.” [A Post-modern In-stance] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 67-87.
 22. Artykuł: Vincent Crapanzano „Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć.” [The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Amerykańska antropologia postmodernistyczna. (red.) Michał Buchowski. (1999), 160-179.
 23. Monografia: George Steiner Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu [After Babel. Aspects of language and translation.] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. (2000), str. 685. ISBN 83-7052-684-5.
 24. Esej: Jean Baudrillard „Sztuka znikania.” Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 152-155.
 25. Esej: Jean Baudrillard „Iluzja estetyczna a rzeczywistość wirtualna.” Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Kwartalnik Literacki Kresy nr 42-43. (2000), 155-162.
 26. Artykuł: Ronald W. Langacker „Kotwiczenie, kodowanie i dyskurs.” [Grounding, coding and discourse] W: Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. (red.) Wojciech Kubiński i Danuta Stanulewicz. (2001), 21-68.
 27. Artykuł: Gilles Fauconnier i Mark Turner „Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów w gramatyce.” [Blending as a Central Process of Grammar] Współautorka przekładu: Danuta Stanulewicz. W: Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. (red.) Wojciech Kubiński i Danuta Stanulewicz. (2001), 170-208.
 28. Tomik poetycki: Desmond Graham Cień Makbeta [After Shakespeare.] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (2002), str. 132. ISBN 83-7326-109-5.
 29. Wiersze: Desmond Graham „On siedzi na ziemi”, „Powrót do zdrowia”, „Praga”, „Pory roku w Chinach”, „Odległość w Chinach”, „Chińskie opowiadanie”. Współautorka wyboru i przekładu wierszy: Ola Kubińska. Kwartalnik Literacki Kresy nr 51-52. (2002), 27-30.
 30. Monografia: Em Griffin Podstawy komunikacji społecznej [A first look at Communication Theory.] Współautorki przekładu: Ola Kubińska i Magdalena Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 565. ISBN 83-89120-14-3.
 31. Monografia: Robert J. Sternberg i Louise Spear-Swerling Jak nauczyć dzieci myślenia [Teaching for thinking.] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2003), str. 128. ISBN 83-89120-72-0.
 32. Artykuł: Ronald W. Langacker „Model dynamiczny oparty na uzusie językowym.” [A dynamic usage-based model] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 30-117.
 33. Artykuł: Michael Tomasello „Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych?” [Do young children have adult syntactic competence?] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 144-222.
 34. Artykuł: Chris Sinha, Lis A. Thorseng, Mariko Hayashi i Kim Plunkett „Akwizycja terminologii przestrzennej w języku duńskim, angielskim i japońskim.” [Spatial language acquisition in Danish, English and Japanese] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 314-360.
 35. Artykuł: Ewa Dąbrowska „Od formuły do schematu: akwizycja pytań w języku angielskim.” [From formula to schema: The acquisition of English questions] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 223-253.
 36. Artykuł: Adele E.Goldberg „Kształtowanie się semantyki konstrukcji struktury argumentowej w języku angielskim” [The emergence of the semantics of argument structure constructions] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 118-143.
 37. Artykuł: Melissa Bowerman „Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego.” [Learning a semantic system: What role do cognitive predispositions have?] W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 254-313.
 38. Artykuł: Dan I. Slobin „Od ’myśli i języka’ do ’myślenia dla mówienia’.” [From ’thought and language’ to ’thinking for speaking’] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red.) Wojciech Kubiński i Ewa Dąbrowska. (2003), 361-402.
 39. Wiersze: Desmond Graham „Ciemność Polski”, „Sopot”, „Pojechaliśmy w góry”, „Po wielkich zmianach”. Współautorka wyboru i przekładu wierszy: Ola Kubińska. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 1-3. (2003), 196-199.
 40. Artykuł: Niels B. Hansen „Szlachetny Maur wśród pobratymców Hamleta.” [The noble Moor among Hamlet’s countrymen] Współautorka przekładu: Ola Kubińska. W: Gry w Szekspira: Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Szekspirowskiej, Gdańsk, 6-8 sierpnia, 2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 181-190.
 41. Artykuł: Ola Kubińska „»We have an image of an end«: Images of the end in dramatic works by Shakespeare in the light of their Polish translations” [»Mamy jakiś obraz końca«: wyobrażenia końca w dramatach Szekspira w świetle polskich przekładów] W: Playing Games with Shakespeare: Contemporary reception of Shakespeare in the Baltic region. Proceedings of the II International Shakespeare Conference, Gdańsk, August 6-8,2004. (red.) Ewa Nawrocka i Ola Kubińska. (2004), 83-100.
 42. Artykuł: Oleg Łatyszonek „From White Russia to Belarus” [Od Rusi Białej do Białorusi] W: Annus Albaruthenicus 2004. (red.) Sokrat Janowicz. (2004), 13-47.
 43. Artykuł: Bazyli Białokozowicz „Jan Baudouin de Courtenay and his attitude towards Belarus and Belarusians” [Jan Baudouin de Courtenay a Białoruś i Białorusini] W: Annus Albaruthenicus 2004. (red.) Sokrat Janowicz. (2004), 169-180.
 44. Monografia: Mark A. Reinecke i David A. Clark (red.) Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Współautorki przekładu: Olga Kubińska i Justyna Giczela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2005), str. 605. ISBN 83-60083-77-0.
 45. Artykuł: Ronald W. Langacker „Gramatyka Konstrukcyjna, konstrukcje gramatyczne i gramatykalizacja z punktu widzenia Gramatyki Kognitywnej.” [A Cognitive Grammar perspective on Construction Grammar, constructions, and grammaticalization] W: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii. (red.) Olga Sokołowska i Danuta Stanulewicz. (2006), 15-56.
 46. Artykuł: Włodzimierz Pawluczuk „Belarusians: political, local and others.” [Białorusini: polityczni, miejscowi i inni] W: Annus Albaruthenicus 2006. (red.) Sokrat Janowicz. (2006), 31-50.
 47. Artykuł: Jan Czykwin „The dice has been cast. Belarusian literature in Poland since mid twentieth century.” [Kości zostały rzucone. Białoruska literatura w Polsce w drugiej połowie XX wieku] W: Annus Albaruthenicus 2006. (red.) Sokrat Janowicz. (2006), 67-75.
 48. Monografia: George Steiner Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli [Ten (possible) reasons for the sadness of thought] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. (2007), str. 79. ISBN 978-83-7453-841-1.
 49. Artykuł: Seamus Heaney „O przekładzie Beowulfa” [Translator’s introduction, Beowulf. A verse translation] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Olga Kubińska. (2007), 275-293.
 50. Artykuł: George Steiner „Przekład jako conditio humana.” [Translation as conditio humana] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. W: Przekładając nieprzekładalne III. (red.) Wojciech Kubiński i Ola Kubińska. (2007), 19-39.
 51. Wiersze: Desmond Graham „Gdańskie wnętrze o czwartej nad ranem”, „Próbują pogrzebać pamięć”, „Wiosna 2007, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy”, „Po wielkiej ciemności (I włączyli światło)”. Współautorka wyboru i przekładu wierszy: Olga Kubińska. Dwumiesięcznik Literacki Topos nr 3. (2008), 125-129.
 52. Monografia: Zygmunt Bauman Zindywidualizowane społeczeństwo [The individualized society.] Współautorka przekładu: Olga Kubińska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (2008), str. 304. ISBN 978-83-7489-186-8.
Udział (z referatem) w licznych konferencjach krajowych (w sumie około 30 prezentacji) i zagranicznych (Barcelona, Sztokholm, Reims, Sewilla, Kowno, Kordoba, Warwick, Saragossa).
 
 
Promotor 2 rozpraw doktorskich, 53 prac magisterskich, około 40 prac licencjackich.
 
 
Nagrody i wyróżnienia 
 • 1988: Nagroda Ministra III stopnia za monografię pt. Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar Analysis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (1987), str. 127. ISBN 3-484-30178-3, ISSN 0344-6727.
 • 2000: Nagroda Ministra II stopnia za monografię pt. Word order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. (1999), str. 204. ISBN 83-7017-844-8.
 
 

 

 

 
Wykształcenie
Ostatnio modyfikowane: 12.09.2013